Polityka prywatności

§1. Definicje

Administrator – podmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych – Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

§2. Administrator danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035962, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7250009721, numer REGON: 008069250. 
 2. Dane kontaktowe: 
  • Adres pocztowy: 
   • Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o.
   • ul. Siewna 21
   • 94-250 Łódź 
  • Adres e-mail:
   • qwerty@qwerty.com.pl 

§3. Rodzaje gromadzonych danych

 1. Gromadzimy dane osobowe, które zostały podane w formularzu kontaktowym tj. 
  • imię 
  • nazwisko 
  • firma 
  • adres email 
 2. Osoby odwiedzające stronę internetową Administratora mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych. 

§4. Cel gromadzenia danych

 1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do: 
  • świadczenia usługi formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora; 
  • w celach statystycznych.
 2. Adresy IP są zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 

§5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu: 
  • oferowania produktów lub usług Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
  • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania oferty handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne np. w celu realizacji usługi formularza kontaktowego. 

§6. Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych. 
 2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. 
 3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora: qwerty@qwerty.com.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika. 
 4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. .

§7. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim dane osobowe zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika/cofnięcia zgody. 

§8. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

§ 9 Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora 

 1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO. 
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora. 
 3. Strona Internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Towarzystwa Elektrotechnologicznego QWERTY Sp. z o.o. 

§ 10 Zmiana Polityki Prywatności 

 1. Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 dniowym poprzez wysłanie wiadomości email. 
 2. Pytania związane z Polityką prywatności, należy kierować na adres: qwerty@qwerty.com.pl 
 3. Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2024 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035962, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7250009721, numer REGON: 008069250. 

Dane będą przetwarzane w celu realizacja odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz na stronie internetowej a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Spółkę (w zależności od tematu korespondencji) utrzymywania kontaktu z osobami potencjalnie zainteresowanymi usługami świadczonymi przez Spółkę lub obrona/dochodzenie roszczeń przez Spółkę – przez okres do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem oraz: 

 • w przypadku potencjalnych klientów – okres istnienia prawdopodobnego zainteresowania produktami i usługami Spółki w przyszłości, 
 • w przypadku dochodzenia/obrony roszczeń – okres przedawnienia tych roszczeń. 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. 

Dodatkowo ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Twojej ocenie Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. 

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

W związku z wniesionym zapytaniem Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcą systemów IT i hostingu dla Spółki. 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie (adres e-mai). Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkowała niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią / Pana zapytanie.