OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY. Sp. z o.o.

  1. ZAKRES GWARANCJI
   • Qwerty Sp. z o.o. gwarantuje, że wyroby wykonane są zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i są wolne od wad fizycznych.
   • Qwerty Sp. z o.o. udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
   • Gwarancją objęte są tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie do wartości równej wartości sprzedaży.
   • Gwarancja nie obejmuje elementów dostarczanych przez Kupującego niezbędnych do realizacji zmówienia np. PCB, wyświetlaczy itp.
  2. UTRATA GWARANCJI
   • Gwarancją nie są objęte produkty w przypadku stwierdzenia:
    • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.
    • nieprawidłowego montażu lub magazynowania
    • zerwania „metki kontrolnej” (dotyczy tylko klawiatur foliowych)
    • jakiejkolwiek modyfikacji wyrobu
   • Stwierdzenie przez Qwerty Sp. z o.o. którejkolwiek z przyczyn określonych w pkt. 2a-c jest podstawą do nie uznania reklamacji.
  3. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
    • Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie następujących warunków:
     • Pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające:
     • Nr katalogowy wyrobu
     • Nazwę wyrobu
     • Nr faktury
     • Szczegółowy opis uszkodzenia
     • Dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika reklamowanych wyrobów. Wadliwe wyroby należy odesłać po uprzednim ustaleniu metody dostawy. Koszt przesyłki ponosi kupujący.
     • Reklamowane wyroby powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Ryzyko dostawy spoczywa na Kupującym.
   • Qwerty Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego towaru.
   • Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne z naprawą lub wymianą wyrobu na wolny od wad
   • Termin realizacji naprawy lub wykonania nowych wyrobów ustalany jest indywidualnie z Kupującym
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.