OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY sp. z o.o.

 1. Qwerty Sp. z o.o. realizuje zlecenia klienta tylko na podstawie złożonego zamówienia.
  • Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
   • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu do faktury,
   • Numer NIP
   • Określenie wyrobu nr katalogowym Qwerty lub nazwą handlową.
   • Ilość zamówionego towaru,
   • Miejsce dostawy/odbioru towaru.
  • Zamówienie Kupującego jest potwierdzane w formie pisemnej (e-mail, fax). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest wiążące, a brak potwierdzenia nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
  • Ceną transakcji jest cena podana na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
  • Warunki płatności ustalane są indywidualnie.
  • Termin realizacji (termin wysyłki) zamówienia określany jest indywidualnie i podany jest na potwierdzeniu zamówienia.
 2. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym.Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
  • Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
  • W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
  • Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest zbadać towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 5. Zwrot wadliwego towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po pisemnym poinformowaniu Qwerty Sp. z o.o. i akceptacji metody dostawy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.